Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (24.08.2021, g. 9:00) z matematyki będa odbywały się w dniach od 9 - 20 sierpnia w godz. 10:00-12:00, w sali nr 1.

Wykaz podręczników

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK 2021/2022

  1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole w dniu 22 lipca 2021r. o godzinie 10:00, w systemie leketronicznej rekrutacji od godz. 14:00.

  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki:
    1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie w terminie do 26 lipca 2021r.; jeżeli nie zostanie dostarczone zaświadczenie w tym terminie należy złożyć wniosek do dyrektora z prośbą o wydłużenie tego terminu.

      Skierowanie na badanie należy odebrać w sekretariacie szkoły.

    2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 26 lipca 2021r.

  3. 2 sierpnia 2021r. o godz. 14:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do klas I w systemie elektronicznej rekrutacji. W szkole listy zostaną wywieszone o godzinie 10:00.