Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.)  Rada Pedagogiczna szkoły wytypuje  kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny i dotyczą tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wniosek nie może dotyczyć ucznia, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończył naukę w szkole.

Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie ww. szkół, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wniosek przekazywany jest przez dyrektora szkoły na podstawie decyzji rady pedagogicznej. Termin do 10 lipca 2021r.

 Jednocześnie przypominamy, że w ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem pięcioletniego technikum, a drugi dotychczasowego czteroletniego technikum.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł. Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

 

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Regulaminy przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 395/XXXIII/21 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego).

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1. finansowanego ze środków województwa pomorskiego

 – nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

- w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

- lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

-lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata

- oraz uzyskał Średnią ocen:  w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5.2

REGULAMIN 

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

– nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

- w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego; w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły): w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5, w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

REGULAMIN

3. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

– nabór wniosków do 15 września 2021r.; - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

-w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek: ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

- uzyskał średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) - co najmniej 5,2;

- kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w ISP;

- uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy. Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.

W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

REGULAMIN 

 

Informacje o stypendiach znajdują się na stroni --> https://des.pomorskie.eu/stypendia

 

 

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończą szkołę.

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej, przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Termin do 10 lipca 2021r.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium, nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronie internetowej ministerstwa - liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium, w każdym roku szkolnym. Od 2011 roku wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

2 czerwca na człucchowskiej plaży zostały rozegrane międzyszkolne rozgrywki piłki siatkowej chłopców. Nasz szkołę reprezentowali uczniowie technikum informatycznego Szymon Chodczak  i Damian Syczewski 2. Po zaciętej walce wywalczyli II miejsce. Gratulujemy!

    

   

 

Amelka jest 3-letnią dziewczynką, mieszkanką Człuchowa, u której zdiagnozowano złośliwy guz mózgu. W obecnej chwili poddawana jest chemioterapii. Ze względu na wiek niewskazane jest zastosowanie radioterapii, ponieważ może spowodować zbyt duże skutki uboczne. Lekarze zalecają protonoterapię, która u dzieci może być wykonywana tylko za granicą.

Przewidywany koszt to około 300 tysięcy złotych. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniążki do puszek, każda kwota jest na wagę złota.

Można również przekazać fanty na licytację. Prosimy o otwarte serca i wsparcie naszej akcji.