Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończą szkołę.

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej, przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Termin do 10 lipca 2021r.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium, nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronie internetowej ministerstwa - liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium, w każdym roku szkolnym. Od 2011 roku wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

2 czerwca na człucchowskiej plaży zostały rozegrane międzyszkolne rozgrywki piłki siatkowej chłopców. Nasz szkołę reprezentowali uczniowie technikum informatycznego Szymon Chodczak  i Damian Syczewski 2. Po zaciętej walce wywalczyli II miejsce. Gratulujemy!

    

   

 

Amelka jest 3-letnią dziewczynką, mieszkanką Człuchowa, u której zdiagnozowano złośliwy guz mózgu. W obecnej chwili poddawana jest chemioterapii. Ze względu na wiek niewskazane jest zastosowanie radioterapii, ponieważ może spowodować zbyt duże skutki uboczne. Lekarze zalecają protonoterapię, która u dzieci może być wykonywana tylko za granicą.

Przewidywany koszt to około 300 tysięcy złotych. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniążki do puszek, każda kwota jest na wagę złota.

Można również przekazać fanty na licytację. Prosimy o otwarte serca i wsparcie naszej akcji.

Informujemy, że w dniach 3-4.06.2021r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.

    

 

W dniach 28-29 maja 2021r. na Uniwersytecie Technologiczni-Prrzyrodniczym w Bydgoszczy odbywały się eliminacje centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Uczestnicy dzień wcześniej, tj. 28 maja najpierw rozwiązywali test, a później przystępowali do etapu praktycznego (z obydwu części można było uzyskać maksymalnie 120 punktów). 

Naszą szkołę reprezentowali:  Dagmara Karasek w bloku agrobiznes, Szymon Chałanicz w bloku architektura krajobrazu oraz Patryk Wójciszyn w bloku gastronomia.

Tytuł LAUREATA XLIV 2020/2021 edycji  OWiUR otrzymał Patryk Wójciszyn oraz Szymon Chałanicz, natomiast Dagmara Karasek uzyskała tytuł FINALISTY. Patryk i Szymon zwolnieni są z cześci pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i tym samym na świdectwie kwalifikacji uzyskują w miejscu wyniku części pisemnej - 100%.

Patryk Wójciszyn zajął II miejsce w Polsce, jest uczniem II klasy technikum żywienia i to już drugi jego sukces. Patryk jest również LAUREATEM Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

   

Serdecznie gratulujemy!!!