Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Agrobiznesu

Goodvalley Agro S.A. 

– patronem kierunku –

TECHNIKUM AGROBIZNESU ZSA w Człuchowie

Objęcie patronatem kierunku technik agrobiznesu przez Goodvalley obejmuje wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych dla uczniów  na terenie firmy i gospodarstw Goodvalley, organizację spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry pedagogicznej (np. pokazy, prezentacje, wykłady), organizację wizyt zawodoznawczych podczas realizacji przez firmę projektów; organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów, a także promowanie uczniów i absolwentów wyróżniających się umiejętnościami.

 

Technik agrobiznesu – opis kierunku

Zmiany demograficzne na wsi i konieczność zmiany pokoleń wiąże się również z zapotrzebowaniem na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa i przedsiębiorstwa obsługujące rolnictwo z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego.

Coraz częściej powstają przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą sektora agrobiznesu. Agrobiznes to zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

Agrobiznes obejmuje przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, rolnictwo, pojmowane jako wytwórczość surowców żywnościowych i gotowej żywności, skup surowców rolnych, ich przechowywanie i transport, rybołówstwo i leśnictwo, przemysł spożywczy, hurtowy i detaliczny handel żywnością, usługi związane z funkcjonowaniem tych zagadnień oraz  agroturystyka.

Nauka trwa 5 lat i obejmuje przygotowanie do egzaminu z dwóch kwalifikacji. Uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

R0L.04  Prowadzenie produkcji rolniczej
R0L.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne:
  • działalności gospodarcza w agrobiznesie
  • rachunkowość i rozliczenia podatkowe
  • produkcja roślinna
  • produkcja zwierzęca
  • technika rolnicza
  • przetwórstwo żywności
  • język obcy w agrobiznesie
 • praktyczne:
  • organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  • produkcja roślinna w praktyce
  • produkcja zwierzęca w praktyce
  • technika rolnicza w praktyce
  • prowadzenie przetwórstwa spożywczego
 • dodatkowo:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe ( po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280 godz.).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolno-spożywczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolno-spożywczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz również przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

 Czego nauczysz się w tym technikum:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
 • organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie,
 • organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 PATRON KIERUNKU

Co zapewnia szkoła:

 • bezpłatne kursy dodatkowych umiejętności zawodowych finansowanych ze środków unijnych,
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przy współpracy z patronem kierunku firmą Goodvalley,
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy,
 • wycieczki przedmiotowe do zakładów i gospodarstw rolnych,
 • wyjazdy na targi,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

 Kursy dodatkowych umiejętności zawodowych, stypendia, staże:

 • Departament Edukacji i Sportu prowadzi nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

  Projekt adresowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

  W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

  Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium.

  Rekrutacja ma charakter ciągły – aż do zakończenia projektu w 2023 roku.

  Nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch edycjach kursu: „Obsługa wózków widłowych”.

Absolwent tego kierunku może:

 • prowadzić produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności,
 • prowadzić działalność gospodarczą w sektorze rolno-spożywczym,
 • opracowywać technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje,
 • prowadzić uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • planować i prowadzić zbiór roślin,
 • organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • organizować działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa.
 • planować, organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym;
 • prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych,
 • sporządzać kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • nadzorować prace innych pracowników w zespole,
 • może podjąć pracę w:
  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • w urzędach państwowych i samorządowych i instytucjach służb rolnych,
  • w firmach obsługujących rolnictwo, na fermach,
  • w wytwórniach pasz i w gospodarstwach nasiennych,
  • gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
  • firmach produkujących żywność w tym żywność ekologiczną,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o fundusze z UE.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej i ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie otrzymuje dyplom technika agrobiznesu, a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej także dyplom  technika rolnika.

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu  potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *