Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Architektury Krajobrazu

P.P.H.U. Hortulus w Dobrzycy 

– patronem kierunku –

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ZSA w Człuchowie

 

Objęcie kierunku patronatem poszerza ofertę edukacyjną Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe.  Mają one ułatwić absolwentom kontynuowanie dalszej nauki i znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Porozumienie obejmuje między innymi: wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych dla uczniów  na terenie ogrodów, centrum ogrodniczego i szkółki roślin ozdobnych; organizację spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry pedagogicznej (np. pokazy, prezentacje, wykłady); organizację wizyt zawodoznawczych podczas realizacji przez firmę projektów; organizacji w czasie wakacji oraz podczas trwania roku szkolnego (miesiące: kwiecień, maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) praktyk zawodowych i staży dla uczniów, a także promowanie uczniów i absolwentów wyróżniających się umiejętnościami w zawodzie poprzez: premię finansową, staże i możliwość zatrudnienia w firmie Hortulus po zakończeniu edukacji.

Technik Architektury Krajobrazu – opis zawodu

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem, związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka. Za pomocą oddziaływania roślin, oraz obiektów architektonicznych – jak elementy wodne, mała architektura, szlaki komunikacyjne, architekt krajobrazu wpływa na poprawę jakości środowiska życia człowieka. W obecnych czasach, kiedy dotkliwie odczuwamy postępującą degradację środowiska, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest tworzenie zdrowszych miast i wiosek. Tu swoją istotną rolę ma architekt krajobrazu, który kształtuje i przekształca te obszary, sporządza dokumentację planistyczną, stanowiącą wytyczne do dalszych inwestycji, wykonuje inwentaryzację założeń krajobrazowych oraz swoim działaniem, chroni krajobraz i środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, który faktycznie wpływa na poprawę jakości środowiska. Coraz większe zainteresowanie środowiskiem i potrzeba posiadania własnego ogrodu powoduje, że  osoby przedsiębiorcze mogą z łatwością stworzyć własną jednoosobową firmę i odnieść sukces. Inne możliwości zatrudnienia to jednostki administracyjne, oraz firmy prywatne, zarówno z sektora ogrodnictwa, szkółkarstwa, jak też projektowania i pielęgnacji zieleni. Absolwent architektury krajobrazu może podjąć pracę w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Analiza internetowych ofert pracy,  jasno wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu.

Nauka trwa 5 lata i przygotowuje do egzaminu z dwóch kwalifikacji.  Uczeń po zdaniu egzaminów otrzyma świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe:

 • teoretyczne:
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
  • obiekty małej architektury krajobrazu,
  • stylizacja ogrodów,
  • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
  • język angielski w architekturze krajobrazu,
 • praktyczne:
  • projekty obiektów architektury krajobrazu,
  • prace w obiektach architektury krajobrazu,
 • dodatkowo:
  • zajęcia praktyczne na terenie ogrodów patrona kierunku firmy Hortulus w Dobrzycy,
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe u patrona kierunku (po 4 tygodnie w kl. III i IV – 280 godz.).

Miejsca odbywania praktyk zawodowych:

Centra ogrodnicze, gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskie, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Praktyki powinny odbywać się w okresie wegetacji roślin.

Czego nauczysz się w tym technikum

 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
 • opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Co zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie szkoły,
 • zajęcia praktyczne na terenie patrona kierunku Hortulus w Dobrzycy,
 • zajęcia i pokazy w szkółkach ogrodniczych,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wyjazdy na targi,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

 Kursy dodatkowych umiejętności zawodowych, stypendia, staże:

 • Departament Edukacji i Sportu prowadzi nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

  Projekt adresowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

  W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

  Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium.

  Rekrutacja ma charakter ciągły – aż do zakończenia projektu w 2023 roku.

  Do tej pory odbył się dla naszych uczniów dwa kurs: „Obsługa wózków widłowych”.

Absolwent:

 • produkuje rośliny ozdobne,
 • urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników,
 • planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,
 • posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu,
 • przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów,
 • zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe,
 • przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin,
 • wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia,
 • terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach,
 • w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej,
 • nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki,
 • odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie,
 • może podjąć pracę w:
 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii,
 • ochrony środowiska,
 • kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych ,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o fundusze z UE.

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *