Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Ekonomista

 W Rankingu Perspektyw TECHNIKA 2020 –  Technikum Ekonomiczne ZSA w Człuchowie  zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ,  zdobywając 28 miejsce w województwie pomorskim i 416 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce.

TECHNIK EKONOMISTA – opis zawodu

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, fakturowaniem, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.

Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

Nauka trwa 5 lat i przygotowuje do egzaminu z dwóch kwalifikacji.

Uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć:

 • teoretyczne:
  • podstawy ekonomii,
  • elementy statystyki opisowej,
  • elementy prawa,
  • praca biurowa,
  • sprzedaż krajowa i zagraniczna,
  • kadry i płace,
  • rozliczenia finansowe dla jednostek organizacyjnych,
  • język angielski zawodowy,
 • praktyczne:
  • techniki komputerowe w pracy biurowej,
  • systemy komputerowe w sprzedaży,
  • planowanie przedsięwzięć gospodarczych,
  • gospodarka zasobami rzeczowymi,
  • systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych,
  • systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo – płacowej,
 •  inne:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280 godz.).

Miejsca odbywania praktyk zawodowych:

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe ZUS oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące.

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz również przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

Czego nauczysz się w technikum:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 Co zapewnia szkoła:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne w pracowniach informatycznych (obsługa programu INSERT, Płatnik),
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy,
 • wyjazdy na targi,
 • wycieczki przedmiotowe do Izby Obrachunkowej, Izby Doradców Podatkowych, banków, czy na Giełdę Papierów Wartościowych,
 • udział w projektach edukacyjnych, finansowych z funduszy unijnych,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

 Absolwent technikum ekonomicznego może podjąć pracę w:

 • zakresie księgowości, finansów, obsługi, sprzedaży i marketinguw bankach, urzędach, firmach, organizacjach, stowarzyszeniach,
 • na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji,
 • sekretariatach,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach rachunkowych,
 • administracji państwowej i samorządowej.
 • prowadzić własna działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA. 05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych otrzymuje dyplom w zawodzie technika ekonomisty, a także technika rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *