Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Technik Weterynarii

 

Pomysł kształcenia w zawodzie technik weterynarii powstał na bazie współpracy Goodvalley, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Głównym celem trójstronnych działań jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznejw celu wykształceniaprzyszłych techników weterynarii.


Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uczniowie naszej szkoły podczas nauki będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych organizowanych nie tylko w szkole, ale także na terenie zakładu Goodvalley oraz w pracowaniach iniwersyteckich.

Program nauczania przygotowany w ramach współpracy uwzględnia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w zawodzie technika weterynarii. Istotnym aspektem są również nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów zawodowych, będzie to kadra akademicka oraz pracownicy z firmy Goodvalley i innych firm branży.

 Czym zajmuje się technik weterynarii?

Technik weterynarii często jest asystentem lekarza weterynarii – współpracuje z nim w zakresie opieki nad zwierzętami towarzszącymi, hodowlanymi, gospodarskimi oraz egzotycznymi. Pracować może zatem w gabinecie weterynaryjnym jak i na fermach prowadzących chów i/lub hodowlę zwierząt.

Do zakresu obowiązków technika weterynarii można zaliczyć: przygotowanie zwierzęcia do zabiegu oraz asystowanie podczas jego trwania, pobieranie próbek do analiz, a także opiekę po przeprowadzonym zabiegu. Technik weterynarii udziela pierwszej pomocy zwierzętom domowym i hodowlanym. Wykonuje badania i podaje leki zaordynowane przez lekarza weterynarii. W zakładach ubojowych może pobierać próbki do badań. Zna procedury postępowania z chorymi zwierzętami. Asystuje przy zabiegach zootechnicznych z zakresu rozrodu zwierząt – inseminacji, a także udziela pomocy podczas porodu. Prowadzi dokumentację i dba o higienę przyrządów chirurgicznych.

  Nauka trwa 5 lat i obejmuje przygotowanie do egzaminu z dwóch kwalifikacji. Uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

R0L.11  Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
R0L.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Przedmioty zawodowe to m.in.:

 • teoretyczne:
  • Przygotowanie do pracy w zawodzie
  • Przepisy ruchu drogowego
  • Język obcy zawodowy
  • Anatomia i fizjologia zwierząt
  • Produkcja zwierzęca
  • Rozród i inseminacja zwierząt
  • Diagnostyka weterynaryjna
  • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
  • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • praktyczne:
  • Pracownia anatomiczna
  • Pracownia zootechniczna
  • Prracownia inseminacyjna
  • Pracownia diagnostyczna
  • Pracownia chorób zwierząt
  • Pracownia kontroli nadzoru weterynaryjnego
  • Pracownia pielęgnacji i behawioryzmu zwierzą
  • Pracownia rehabilitacji zwierząt
 • dodatkowo:
  • kurs dodatkowych umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280 godz.).
 • Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt oraz organy kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz  przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

 Gdzie zdobędziesz doświadczenie?

Na mocy podpisanej umowy trójstronnej uczniowie będą mogli odbywać praktyki zawodowe na fermach trzody chlewnej należących do Goodvalley znajdujących się w powiecie człuchowskim. Poza tym, praktyki mogą odbywać się w indywidualnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, w podmiotach świadczących usługi z zakresu inseminacji zwierząt, w schroniskach,pensjonatach i lecznicach dla zwierząt oraz w gabinetach weterynaryjnych, weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych, a także organach kontroli  i nadzoru weterynaryjnego. Reasumując, praktyki uczeń może realizować w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie.

 Co da Ci zawód technika weterynarii?

 • zdobędziesz umiejętności prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • nauczysz się wykonywać zabiegi inseminacji u bydła i trzody chlewnej,
 • poznasz weterynaryjne czynności pomocnicze w diagnozowaniu, profilaktyce
  i leczeniu chorób zwierząt,
 • będziesz wykonywać czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik weterynarii?

 • w przychodniach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt,
 • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w Inspekcji Weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,
 • możesz pracować jako specjalista w zakresie wykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich oraz groomerskich u zwierząt towarzyszących,
 • w indywidualnym gospodarstwie rolnym lub w firmach związanych z agrobiznesem.
 • w firmie Goodvalley, która posiada 9 ferm trzody chlewnej oraz zakład przetwórstwa mięsnego w powiecie człuchowskim.

Gdzie możesz kontynuować naukę?

Jako absolwent Technikum Weterynaryjnego możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej w kierunkach takich jak zootechnika, medycyna weterynaryjna lub innych związanych z naukami przyrodniczymi.

Zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przy współpracy z  firmą Goodvalley oraz Uniwersytetem Przyrodniczo-Technologicznym w Bydgoszczy,
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy,
 • zajęcia i pokazy na uczelni wyższej,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wyjazdy na targi,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

Udział w projekcie:

Departament Edukacji i Sportu  realizuje projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt adresowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

 • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium. Zakończenie projektu w 2023 roku.

Absolwent tego kierunku może:

 • pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
 • pracować w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,
 • podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących,
 • podjąć naukę na uczelni wyższej,
 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *