Na egzamin przychodzimy 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z własnymi przyborami oraz dokumentem tożsamości.

Na egzamin pisemny przynosimy długopis z czarnym atramentem oraz kalkulator prosty. Na egzamin praktyczny również dugopis z czarnym atramentem oraz przybory dozwolone w zależności od zdawanej kwalifikacji (link poniżej).

Ponadto na egzamin może przyjśc wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobych zbieżnych z objawami COVID-19 oraz osoba nie przebywająca na kwarantannie lub izolacji domowej.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami  i nosem przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5m. Przy drzwiach wejściowych oraz w każdej sali egzmainacyjnej środki do dezynfekcji rąk. Każdy zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do budynku szkoły.

Harmonogram egzaminu w sesji zimowej styczeń/luty 2021

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.08,RL.21, TG.08

pisemny

12.01.2021

10:00

60

31

AU.35

praktyczny dk

15.01.2021

9:00

180

11

RL.21

praktyczny d

11.01.2021

9:00

120

27

TG.08

praktyczny d

11.01.2021

9:00

150

28

EE.08

praktyczny wk

25.01.2021

12:30

17:00

150

12

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Treść rozporządzenia

Prezentacja o zmianach na egzaminie maturalnym 2021

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym 2021r.

Egzamin maturalny:

  1. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,

  2. z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

     Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak CKE już przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Poniżej proponowane kursy umożliwiają  zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, które zamierzamy zrealizować w  2021 roku (okres realizacji - w zależności od możliwości - od kwietnia do czerwca lub od września do listopada):

 

  1. eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  2. księgowość komputerowa z elementami kadr i płac - W przypadku tego kursu - na dzień przystąpienia do kursu - uczniowie powinni mieć ukończony 18 rok życia.

 

Zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:

  • nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
  • nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.

Osoby zainteresowane ww kursami proszę o kontakt z Panią Sylwią Rekwoską poprzez wiadomosci w dzienniku elektronicznym do 18 grudnia 2020r.