Starosta Powiatu Człuchowskiego Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego informuje uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, zamieszkujących  na terenie jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego, które dokonały wpłaty na  Powiatowy Fundusz Stypendialny o możliwości  uzyskania stypendium.

 Warunki uzyskania stypendium:

 1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie począwszy od II klasy zzkoły  ponadpodstawowej, którzy osiągnęli  średnią ocen na świadectwie z poprzedniego roku co najmniej na poziomie 4.8, lub są finalistami olimpiady przedmiotowej,bądź posiadają udokumentowane inne osiągnięcia naukowe.

 2. O stypendium za szczególne osiągnięcia może aplikować każdy uczeń zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.   Pod pojęciem szczególnych osiągnięć należy rozumieć:

 A/ w sporcie :

- udokumentowane uzyskanie co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np.:Polski,Europy,Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.

 B/ udokumentowane szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz naszego regionu czy Polski. (Szczegółowy regulamin na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 3. Termin składania wniosków do 30 września bieżącego roku.

Zarząd Stowarzyszenia   

Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

 

 Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.)  Rada Pedagogiczna szkoły wytypuje  kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny i dotyczą tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wniosek nie może dotyczyć ucznia, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończył naukę w szkole.

Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie ww. szkół, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wniosek przekazywany jest przez dyrektora szkoły na podstawie decyzji rady pedagogicznej. Termin do 10 lipca 2021r.

 Jednocześnie przypominamy, że w ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem pięcioletniego technikum, a drugi dotychczasowego czteroletniego technikum.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł. Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

 

 

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończą szkołę.

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej, przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Termin do 10 lipca 2021r.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium, nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronie internetowej ministerstwa - liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium, w każdym roku szkolnym. Od 2011 roku wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Regulaminy przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 395/XXXIII/21 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego).

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1. finansowanego ze środków województwa pomorskiego

 – nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

- w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

- lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

-lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata

- oraz uzyskał Średnią ocen:  w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5.2

REGULAMIN 

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

– nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

- w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego; w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły): w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5, w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

REGULAMIN

3. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

– nabór wniosków do 15 września 2021r.; - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

-w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek: ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

- uzyskał średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) - co najmniej 5,2;

- kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w ISP;

- uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy. Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.

W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

REGULAMIN 

 

Informacje o stypendiach znajdują się na stroni --> https://des.pomorskie.eu/stypendia

 

Więcej informacji na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/